அரையாண்டுத்தேர்வு 2023/24

4 months ago / 0 comments

உலகில் தோன்றிய மனிதன் ஒலிகளுக்கு உயிர்கொடுத்தான் உருவானது அவன் வாய்மொழி. உருவம் கொடுத்தான் பிறந்தது அவன் தாய்மொழி. தாய்மொழியில் சிறப்பு … மேலும் வாசிக்க…

வாணி விழா ஒக்ரோபர் 2023

8 months ago / 0 comments

தலைநகர் பேர்லினில் நான்கு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக தமிழ் மக்களுக்கு நற்பணிகள் ஆற்றி அரச ரீதியில் வலுப்பெற்றிருக்கும் அமைப்பான ஜேர்மன் தமிழர் … மேலும் வாசிக்க…

பொதுத்தேர்வு ஆடி 2023

11 months ago / 0 comments

உலகில் தோன்றிய மனிதன் ஒலிகளுக்கு உயிர்கொடுத்தான் உருவானது அவன் வாய்மொழி. உருவம் கொடுத்தான் பிறந்தது அவன் தாய்மொழி. தாய்மொழியில் சிறப்பு … மேலும் வாசிக்க…

அரையாண்டுத்தேர்வு 2022/23

1 year ago / 0 comments

உலகில் தோன்றிய மனிதன் ஒலிகளுக்கு உயிர்கொடுத்தான் உருவானது அவன் வாய்மொழி. உருவம் கொடுத்தான் பிறந்தது அவன் தாய்மொழி. தாய்மொழியில் சிறப்பு … மேலும் வாசிக்க…

பொதுத்தேர்வு ஆடி 2022

2 years ago / 0 comments

உலகில் தோன்றிய மனிதன் ஒலிகளுக்கு உயிர்கொடுத்தான் உருவானது அவன் வாய்மொழி. உருவம் கொடுத்தான் பிறந்தது அவன் தாய்மொழி. தாய்மொழியில் சிறப்பு … மேலும் வாசிக்க…

ஒருங்கிணைப்பு பரிசுத் தொகை வழங்கப்பட்டது 2020

4 years ago / 0 comments

பேர்லின் நகரில்  நான்கு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக தமிழ் மக்களுக்கு நற்பணிகள் ஆற்றி அரச ரீதியில் வலுப்பெற்றிருக்கும் அமைப்பான ஜேர்மன் தமிழர் … மேலும் வாசிக்க…