தேர்வுகள்

 

 • 27. பெப்ரவரி 2021, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: அரையாண்டுத் தேர்வு ⁠⁠⁠சமயம்
 • 15. மே 2021, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: பொதுத் தேர்வு ⁠⁠⁠சமயம்
 • 05. யூன் 2021, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: புலன்மொழித்தேர்வு
 • 19. யூன் 2021, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: பொதுத் தேர்வு ⁠⁠⁠தமிழ்மொழி
 • 04. டிசெம்பர் 2021, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: ⁠⁠⁠தமிழ்த்திறன் போட்டி
 • 29. ஜனவரி 2022, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: அரையாண்டுத் தேர்வு ⁠⁠⁠தமிழ்மொழி
 • 26. பெப்ரவரி 2022, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: அரையாண்டுத் தேர்வு ⁠⁠⁠சமயம்
 • 21. மே 2022, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: பொதுத் தேர்வு ⁠⁠⁠சமயம்
 • 18. யூன் 2022, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: புலன்மொழித்தேர்வு
 • 02. யூலை 2022, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: பொதுத் தேர்வு ⁠⁠⁠தமிழ்மொழி
 • 03. டிசெம்பர் 2022, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: ⁠⁠⁠தமிழ்த்திறன் போட்டி
 • 28. ஜனவரி 2023, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: அரையாண்டுத் தேர்வு ⁠⁠⁠தமிழ்மொழி
 • 25. பெப்ரவரி 2023, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: அரையாண்டுத் தேர்வு ⁠⁠⁠சமயம்
 • 27. மே 2023, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: பொதுத் தேர்வு ⁠⁠⁠சமயம்
 • 24. யூன் 2023, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: புலன்மொழித்தேர்வு
 • 08. யூலை 2023, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: பொதுத் தேர்வு ⁠⁠⁠தமிழ்மொழி
 • 02. டிசெம்பர் 2023, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: ⁠⁠⁠தமிழ்த்திறன் போட்டி
 • 27. ஜனவரி 2024, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: அரையாண்டுத் தேர்வு ⁠⁠⁠தமிழ்மொழி
 • 24. பெப்ரவரி 2024, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: அரையாண்டுத் தேர்வு ⁠⁠⁠சமயம்
 • 25. மே 2024, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: பொதுத் தேர்வு ⁠⁠⁠சமயம்
 • 29. யூன் 2024, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: புலன்மொழித்தேர்வு
 • 13. யூலை 2024, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: பொதுத் தேர்வு ⁠⁠⁠தமிழ்மொழி
 • 07. டிசெம்பர் 2024, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: ⁠⁠⁠தமிழ்த்திறன் போட்டி
 • 25. ஜனவரி 2025, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: அரையாண்டுத் தேர்வு ⁠⁠⁠தமிழ்மொழி
 • 22. பெப்ரவரி 2025, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: அரையாண்டுத் தேர்வு ⁠⁠⁠சமயம்
 • 31. மே 2025, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: பொதுத் தேர்வு ⁠⁠⁠சமயம்
 • 28. யூன் 2025, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: புலன்மொழித்தேர்வு
 • 13. யூலை 2025, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: பொதுத் தேர்வு ⁠⁠⁠தமிழ்மொழி
 • 06. டிசெம்பர் 2025, 9:00 ⁠⁠⁠மணி: ⁠⁠⁠தமிழ்த்திறன் போட்டி